Exams

Practice Tests for Michigan ECC 1 ofron praktikë thelbësore për ata që janë duke u pregatitur për këtë provim.

Libri përmban:

 • 5 teste të plotë
 • Një seksion prezantues që përmban informacion rreth provimit si edhe një përshkrim të detajuar të çdo seksioni të provimit
 • 5 teste të të folurit

Libri shoqërohet nga 3 audio CD që përmbajnë material për seksionin e dëgjimit. Libri i mësuesit përmban përgjigjet e printuara në faqet përkatëse të librit të studentit po ashtu edhe udhzime për mësuesin dhe skriptet e kasetave të të gjitha seksioneve të dëgjimit.

 

Komponent:

 • Teacher's Book (overprinted)
 • Class Audio CDs (set of 3) 

Practice Tests for the Michigan ECCE 2 ofron praktikë thelbësore për ata që janë duke u pregatitur për këtë provim.

Libri përmban:

 • 5 teste të plotë
 • Një seksion prezantues që përmban informacion rreth provimit si edhe një përshkrim të detajuar të çdo seksioni të provimit
 • 5 teste të të folurit

Libri shoqërohet nga 3 audio CD që përmbajnë material për seksionin e dëgjimit. Libri i mësuesit përmban përgjigjet e printuara në faqet përkatëse të librit të studentit po ashtu edhe direktiva për mësuesin dhe skriptet e kasetave të të gjitha seksioneve të dëgjimit.

 

Komponent:

 • Teacher's Book (overprinted)
 • Class Audio CDs (set of 3) 

Practice Tests for the Michigan ECCE 3 ofron praktikë thelbësore për ata që janë duke u pregatitur për këtë provim.

Libri përmban:

 • 5 teste të plotë
 • Një seksion prezantues që përmban informacion rreth provimit si edhe një përshkrim të detajuar të çdo seksioni të provimit
 • 5 teste të të folurit

Libri shoqërohet nga 3 audio CD që përmbajnë material për seksionin e dëgjimit. Libri i mësuesit përmban përgjigjet e printuara në faqet përkatëse të librit të studentit po ashtu edhe direktiva për mësuesin dhe skriptet e kasetave të të gjitha seksioneve të dëgjimit.

 

Components

 • Teacher's Book (overprinted)
 • Class Audio CDs (set of 3) 

ECPE Tests Michigan Proficiency ofron praktikë thelbësore për ata që janë duke u pregatitur për këtë provim.

Libri përmban:

 • Një seksion prezantues që përmban informacion të detajuar rreth provimit, duke përfshirë shembuj të komponentëve gjuhësorë që testohen dhe si shfaqen ato në provim. Instruksione të plota janë gjithashtu të përfshira.
 • 10 teste të plotë.

 

Komponentet:

 • Key
 • Class Audio CDs (set of 5) 

ECPE Tests Michigan Proficiency 2 ofron praktikë thelbësore për ata që janë duke u pregatitur për këtë provim.

Libri përmban:

Një seksion prezantues që përmban informacion të detajuar rreth provimit, duke përfshirë shembuj të komponentëve gjuhësorë që testohen dhe si shfaqen ato në provim. Instruksione të plota janë gjithashtu të përfshira.
10 teste të plotë.

Komponentet:

 • Key
 • Class Audio CDs (set of 4) 

ECPE Tests Michigan Proficiency 3 ofron praktikë thelbësore për ata që janë duke u pregatitur për këtë provim.

Libri përmban:

 • Një seksion prezantues që përmban informacion të detajuar rreth provimit, duke përfshirë shembuj të komponentëve gjuhësorë që testohen dhe si shfaqen ato në provim. Instruksione të plota janë gjithashtu të përfshira.
 • 10 teste finalë të plotë.

 

Komponentet:

 • Key
 • Class Audio CDs (set of 5) 

Libri Stars & Stripes for the Michigan ECCE synon nxënësit e nivelit mbi-mesatar që do të japin provimin ECCE të Michigan-it.

Tiparet kyçe:

tekste autentike leximi dhe dëgjimi  të bazuara në tematikë, të ndjekura nga detyra tip provimi.
Ushtrime leksikore që praktikojnë dhe aktivizojnë fjalorin po ashtu edhe kolokacionet, parafjalët si edhe shprehjet frazale.

Një varietet detyrash dëgjimi dhe të folurit që përforëcojnë aftësitë që nevojiten për provimin.
Seksionet gramatikore që mbulojnë të gjitha hapësirat kryesore gramatikore, plus një shtojcë gramatikore.
Seksione praktike provimi, që shërbejnë për të praktikuar fjalorin dhe gramatikën gjatë gjithë librit.
Analiza të detajuara kompozicioni si edhe modele për të gjitha tipet detyrave të shkrimit të vendosura për provimin e ECCE-së.

Komponentet:

 • Teacher's Book (overprinted)
 • Skills Builder
 • Skills Builder (Teacher's - overprinted)
 • Skills Builder Class Audio CDs (set of 3)
 • Test Booklet
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • Interactive Whiteboard Software 

Libri Stars & Stripes for the Michigan ECPE synon nxënësit e nivelit proficiency që do të japin provimin ECPE të Michigan-it.Kursi ndjek principet e nivelit C2 sipas Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencave.

Tiparet kyçe:

 • tekste autentike leximi  të ndjekura nga detyra tip provimi.
 • Ushtrime leksikore që praktikojnë dhe aktivizojnë fjalorin po ashtu edhe kolokacionet, parafjalët si edhe shprehjet frazale.
 • Një varietet detyrash dëgjimi dhe të folurit që përforëcojnë aftësitë që nevojiten për provimin.
 • Seksionet gramatikore që mbulojnë të gjitha hapësirat kryesore gramatikore, plus një shtojcë gramatikore.
 • Seksione praktike provimi, që shërbejnë për të praktikuar fjalorin, gramatikën, leximin, të folurit dhe të dëgjuarit gjatë gjithë librit.
 • Analiza të detajuara kompozicioni si edhe modele për të gjitha tipet detyrave të shkrimit të vendosura për provimin e ECPE-së.

 

 

Kompnentet:

 • Teacher's Book (overprinted)
 • Skills Builder
 • Skills Builder (Teacher's - overprinted)
 • Skills Builder Class Audio CD CD1
 • Skills Builder Class Audio CD CD2
 • Skills Builder Class Audio CD CD3
 • Test Booklet
 • Class Audio CDs (set of 6)
 • Interactive Whiteboard Software