EXPRESS-SKILLS GRAMMAR

Grammarway është një seri prej katër librash gramatikorë me plotë ngjyra. Nxënësit e anglishtes nga niveli fillestar në atë mesatar mund të praktikojnë në mënyrë sistematike si edhe të përsërisin strukturat e gramatikës së gjuhës angleze. Seria mund të përdoret për të mbështetur çdo libër kryesor kursesh në nivel sekondar si edhe është i përshtatshëm për vetë studim dhe përdorim në klasë.

 

Komponentet:

 • Teacher's Book
 • Picture Flashcards 

 

Grammar Targets 1 ju jep studentëve të nivelit fillestar shpjegime të qarta si edhe praktikë të gramatikës së gjuhës angleze.

Grammar Targets 2 ju jep studentëve të nivelit elementar shpjegime të qarta si edhe praktikë të gramatikës së gjuhës angleze.

Grammar Targets 3 ju jep studentëve të nivelit para mesatar shpjegime të qarta si edhe praktikë të gramatikës së gjuhës angleze.   

                                                                                 

Komponentet:

 • Key 

Librat gramatikorë Access 1-4 janë plotë ngjyra dhe përmbajnë teori dhe shembuj të të gjitha strukturave gramatikore të shpjeguara. Ushtrimet praktike ju japing studentëve shancin që të praktikojnë strukturat gramatikore dhe detyrat e të folurit dhe të shkruajturit përforcojnë aftësinë e studentëve që të përdorin strukturat gramatikore. Seksionet e eksplorimit të gramatikës si edhe mësimet e përsëritjes ju ofrojnë studentëve shancin që të përsërisin strukturat e studjuara më parë. Librat mund të përdoren si një supplement i serisë Access ose çdo kursi tjetër të të njëjtit nivel.

 

Komponentet:

 • Grammar key
 • Grammar Test Booklet

Librat Gramatikorë Spark 1-4 përmbajnë teori  edhe ushtrime të klasifikuara për studentët që të praktikojnë strukturat gramatikore të prezantuara. Seksionet e eksplorimit gramatikor dhe mësimet e përsëritjeve ju ofrojnë studentëve shancin që të përsërisin strukturat e studiuara më parë. Librat mund të përdoren si supplement i serisë Spark ose i kurseve të tjera të të njëjtit nivel.

 

Komponentet:

 • Grammar Book Key
 • Grammar Test Booklet

Librat gramatikorë Enterprise 1-4 përmbajnë shpjegime të thjeshta e të qarta si edhe shembuj të të gjitha strukturave gramatikore të prezantuara po ashtu edhe  një varietet ushtrimesh stimuluese. Çdo mësim përfundon me një seksion përsëritjeje. Në fund të çdo libri ka teste progresi për studentët për të përsëritur strukturat gramatikore të shpjeguara. Librat mund të përdoren si supplement i serisë Enterprise ose çdo lloj kursi tjetër i të njëjtit nivel.

 

Komponentet:

 • Grammar Book Teacher’s
 • Test Booklet with key

FCE Use of English 1 – I rishikuar ka si synim studentët të cilët janë duke u pregatitur për këtë provim po ashtu edhe provime të tjera të të njëjtit nivel vështirësie.

FCE Use of English 2 – I rishikuar ka si synim studentët të cilët janë duke u pregatitur për këtë provim po ashtu edhe provime të tjera të të njëjtit nivel vështirësie.

 

Komponentet:

 • TeachTeacher's Book (overprinted) - Revised Edition!s
 • Interactive Whiteboard Software - Revised Edition!

CPE Use of English synohet te studentët e nivelit të avancuar të gjuhës angleze të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë aftësitë e tyre në fushat e vështira të strukturave dhe përdorimit gramatikor. Prezantim i qartë i të gjitha pikave gramatikore që kanë të bëjnë me CPE Use of English (ushtrime në përdorimin e gjuhës angleze si edhe leximit) pasohet nga ushtrime, aktivitete konsolidimi si edhe teste praktike të përdorimit të gjuhës në të njëjtin format si ato të CPE Use of English. Libri, i dizenjuar për përdorim klase ose individual, synon që të pregatisë studentët për provimet e CPE-së po ashtu edhe provime të tjera të të njëjtit nivel vështirësie.

 

Komponentet:

 • Teacher's Book (overprinted)