Tekstet (librat) 1

Nivelet sekondare të kursit fillojnë me A2+ dhe zhvillojnë aftësitë e të studjuarit të pavarur të nxënësve, të menduarit kririk si edhe teknikat e provimeve.

Kursi përmban një program mësimor të qartë dhe të fortë të strukturave gramatikore që janë shumë të rëndësishme për personat që mësojnë gjuhën angleze duke e kombinuar atë me aspektet e metodave të gjuhës së parë. Ky kombinim i trajtimit të mësimdhënies së gjuhës së parë dhe të dytë u ofron nxënësve shancin që të zhvillojnë aftësitë gjuhësore që u janë mësuar folësve në gjuhën mëmë ndërsa janë duke mësuar dhe përmirësuar njohuritë e tyre gramatikore si edhe përdorimin korrekt të tyre. Strukturat gramatikore përforëcohen  me praktikë dhe testim të  hollësishëm të cilat sigurohen në kurs. Standardi që nxënësit priten të arrijnë në fund të kursit duhet tu a bëjë atyre të mundur që tu drejtohen provimeve finale me besim në vetvete si edhe ti pregatisi ata për studime të mëtejshme të gjuhës angleze, të përdorin anglishten në studimin e një lënde tjetër ose të përdorin anglishten në jetën e përditshme ose në vendin e punës.

Komponentet:

  • Audio CD
  • Dictionary
  • DVD-ROM
  • Flashcards
  • Grammar Practice Book
  • Posters
  • Pupil’s Book
  • Teacher’s Book
  • Teacher’s Guide & Webcode Pack
  • Workbook