Tekstet (librat) 4

Secili volum përfshin librin e studentit me 12 njësi mësimdhënjeje dhe librin e ushtrimeve , me 12 njësi si edhe përgjigjet e ushtrimeve. Në fund të çdo njësie mësimore gjendet ose një test vlerësimi rreth aftësive gjuhësore dhe komunikuese ose një tabelë vetvlerësimi me zgjidhje përkatëse.

Komponentet:

  • Students book
  • Work book
  • Teachers book
  • Audio CD
  • i-d-e-e  platform