Tekstet (librat) 8

Arrivederci! Është një kurs gjuhësor modern dhe komunikues për të rriturit dhe adoleshentët ( mosha 16 dhe më të rritur) me ose pa njohuri të mëparshme të gjuhës italiane. Me një zhvillim gradual, Arrivederci! është gjithashtu i përshtatshëm për studentët të cilët nuk kanë studiuar më parë një gjuhë të huaj. Ai konsiston në tre volume duke mbuluar nivelet A1, A2,dhe B1 të Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencave për Gjuhët.

Komponentet:

  • Students book
  • Workbook       
  • Teachers book
  • i-d-e-e  platform
  • Interactive whiteboard Software