Tekstet (librat) 9

Ushtrime dhe përgjigjet e ushtrimeve për studentët e huaj. ( A1-A2 )

Una grammatica italiana per tutti 1 është i pari nga dy libra gramatikorë i dizenjuar posaçërisht për studentët e huaj të gjuhës italiane. Botimi i parë mbulon nivelin elementar (A1dhe A2 të Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencave për Gjuhët ).