Tekstet (librat) 15

Teks për zhvillimin e aftësivë të dëgjimit dhe përgatitjen e provimeve me gojë. ( A1-B1 )

La Prova Orale 1 është vëllimi i parë i një teksti me dialogje moderne që synon të sigurojë ato  mundësi dhe këshilla të nevojshme për ta bërë të folurin më spontan dhe të saktë. Në të njëjtën kohë i përgatit studentët që të bëjnë në mënyrë të suksesshme provimet e të folorit si CELI 1 dhe 2 , CILS ( A1, A2, UNO-B1) dhe PLIDA ( A1, A2 dhe B1 ) çertifikimeve dhe diplomave të tjera.

Libri është ndërtuar në 35 njësi që mbulojnë një gamë të gjërë temash. Cdo njësi tematike përfshin : stimulim pamor, një numër pyetjesh, fjalor i përdorshëm, aktivitete për të folurin dhe lojë me role.

Diskutimet rinovohen në mënyrë të vazhdueshme , duke marrë shembuj nga materjalet e prezantuara, gjithmonë duke u përpjekur të mbajë gjallë interesin e studentëve si edhe ritmin e mësimit.

La Prova Orale 1 mund të përshtatet nga fillestarët dhe mund të përdoret deri në nivelin para mesatar. Ky libër është dizenjuar gjithashtu për tu përshtatur me kurrikula të ndryshme mësimore.