Tekstet (librat) 18

Libër për përgatitjen e provimit me shkrim . B1

Preparazione al Celi 2 synon të ndihmojë studentët që dëshirojnë ti nështrohen provimit të CELI 2 , niveli B1. Ai mund të përdoret ose në një klasë gjuhe ose për vetë studim.

Libri ofron nje variacion të gjerë tekstesh origjinalë ( tekste artistike, reklama, fletpalosje, tekste të marra nga revista, gazeta kombëtare dhe lokale ) si edhe tekstet treguese, përshkruese, argumentuese dhe informuese.