Tekstet (librat) 19

Libër për përgatitjen e provimit me shkrim . B1

Preparazione al Celi 3 synon të ndihmojë studentët që dëshirojnë ti nështrohen provimit të CELI 3, niveli B2. Ai mund të përdoret ose në një klasë gjuhe ose për vetë studim.

Libri ofron nje variacion të gjerë tekstesh origjinalë ( tekste artistike, reklama, fletpalosje, tekste të marra nga revista, gazeta kombëtare dhe lokale ) si edhe tekstet treguese, përshkruese, argumentuese dhe informuese.