Tekstet (librat) 4

Echo është metodë e trajtuar dhe e organizuar sipas Kuadrit të Përbashkët të Referencave Europiane për Gjuhët. ( CEFR)

Echo është medotë e gjuhës  frënge si gjuhë e huaj për adoleshentë dhe  të rritur në nivelin fillestar. Ajo i mëshon më së shumti  aktiviteteve që përfshijnë bashkëbisedimin midis të rriturve se sa ushtrimeve shkollore. Kjo metodë zbut vështirësinë që has studenti me nevojën për të avancuar më shpejt drejt komunikimit dhe përshtatjes me mjetet e pasura gjuhësore.