Tekstet (librat) 9

Ky libër fonetike u adresohet adoleshentëve dhe të rriturve që në fillim të mësimnxënies, cilado qoftë origjina e tyre gjuhësore.