Tekstet (librat) 2

Një kurs frymëzues për adoleshentët.

New Inspiration e vazhdon suksesin e serive  Inspiration si edhe e sjell atë me përmbajtje të kohës, të re dhe të freskët. Ky kurs prej katër nivelesh i dërgon adoleshentët nga niveli fillestar në atë mesatar, duke evoluar gradualisht me studentët si edhe duke reflektuar nevojat dhe interesa e tyret në ndryshim. Seritë e reja kanë një përqasje të bazuar më shumë në detyra duke inkurajuar studentët që të fokusohen në reagimet e tyre personale karshi temave dhe teksteve, një  dizenjo e kohës dhe e përmirësuar, që përmban foto të reja dhe punë arti si edhe tregime fotografike të kohës. Ka një focus në diferencimin për klasat me aftësi të përziera, duke përfshirë shtrirjen e aktiviteteve në çdo mësim, fjalëformimin si edhe një theks më të madh në pavarësinë e studentit dhe vetëvlerësimit.

Komponentet:

  • Interactive Classroom
  • Practice Online
  • Student’s Book
  • Workbook
  • Teacher’s Book
  • Test CD
  • Class Audio CD