Tekstet (librat) 16

Më në fund një guidë dhe fjalor i foljeve të gjuhës frënge adresuar të gjithë studentëvë të kësaj gjuhe në të gjithë botën.