Tekstet (librat) 3

 

Një kurs i gjallërueshëm për moshat e ndërmjetme.

Hot Spot është fokusuar në grupmoshën e ndërmjetme, duke lidhur hapësirën boshe ndërmjet nivelit mbi-fillor dhe atij 9-vjeçar. Hot Spot nxjerr maksimumin e identitetit në rritje të adoleshentëve të rinj nëpërmjet teksteve dhe tregimeve motivuese, ilustrimeve gjallëruese dhe fotografi që e bëjnë të nxënët sa më real. Çdo libër përmban shtatë module të bazuara tematike, secila e krijuar në tre mësime dyfaqëshe, një seksion përsëritjeje si edhe një mësim aftësish  Ekstra Speciale të Integruara. Kursi pason një program transparent mësimi gramatike duke ruajtur një balance me të lexuarit, të shkruajturit dhe të dëgjuarit në çdo mësim. Në çdo moment studentët inkurajohen që të personalizojnë dhe praktikojnë aftësitë e tyre të të folurit.

Komponentet:

  • Student’s Book
  • Workbook
  • Teacher’s Book
  • Class Audio
  • CD/DVD- ROM
  • Class Presentation Software
  • Tests