Tekstet (librat) 5

Tempo është një kurs prej tre nivelesh për adoleshentët e rinj duke ofruar anglishte të natyrshme reale. Programi mësimor është zhvilluar në përputhje me Kuadrin e Përbashkët të referencave për Gjuhët dhe tregimet dhe tematikat reflektojnë zhvillimin vetjak të studentit. Gjendet një element i fortë visual që ta bëjë materialin të arritshëm dhe motivues, ndërsa programi mësimor i shumë anshëm sigurohet që studentët të kenë një themel të fortë në gramatikë, fjalor, komunikim, aftësitë si edhe kulturën.

Komponentet:

  • Student’s Book
  • Workbook
  • Teacher’s Book
  • Class Audio CDs
  • CD-ROM
  • IWB-CD-ROM