Tekstet (librat) 9

Click On është një kurs prej pesë nivelesh  dhe përmban pesë module çdonjëri për personat që janë duke mësuar anglisht nga një nivel total fillestar deri në nivelin mesatar. Me ngjyra të plota, kursi kombinon të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet tematikash gjallëruese të prezantuara në orë mësimore tematike. Programi mësimor i mirëorganizuar i tij promovon zhvillimin gradual të të katër aftësive gjuhësore që ju nevojiten personave që të komunikojnë efektivisht në gjuhën angleze. Afrimi ndër-kulturor i kursit stimulon interesin e nxënësve duke u fokusuar në motivimin e tyre nëpërmjet temave të përzgjedhura me shumë kujdes. Libri i studentit si edhe libri i punës janë dizenjuar që të zhvillohen afërsisht nga 80 deri në 100 orë mësimore për çdo nivel.

Komponentet:

  • Student's Book (+ Student's Audio CD)
  • Teacher's Book (interleaved)
  • Workbook
  • Workbook (Teacher's - overprinted)
  • Workbook Key
  • Workbook Audio CD
  • Test Booklet
  • Student's Audio CD
  • Class Audio CDs (set of 2)
  • Listening Tests Audio CD - for Click On Starter, 1 & 2