Tekstet (librat) 11

Seria Enterprise është dizenjuar për personat që mësojnë anglisht në nivelin sekondar.

Enterprise 1 dhe Enterprise 2 përmbajnë katër module dhe janë dizenjuar për personat që mësojnë anglisht në nivelin e hershëm sekondar. Kursi fokusohet në zhvillimin gradual të katër aftësive gjuhësore – të dëgjuarit, të lexuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Libri i studentit si edhe libri i punës janë dizenjuar që të zhvillohen afërsisht nga 80 deri në 90 orë mësimore

 

Komponentet:

  • Student's Book (+ Student's Audio CD)
  • Teacher's Book
  • Workbook
  • Grammar Book - English Edition
  • Grammar Book (Teacher's) - English Edition
  • Test Booklet with Key
  • Student's Audio CD
  • Class Audio CDs (set of 3)
  • DVD Video PAL
  • DVD Video NTSC