Tekstet (librat) 12

Seria është dizenjuar posaçërisht për studentët nga nivel total fillestar deri në nivelin mesatar. Çdo libër përmban pesë module dhe siguron pregatitje sistematike në katër aftësitë gjuhësore – të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruajturit, të kërkuara në këto nivele. Libri i studentit dhe libri i punës janë dizenjuar për tu zhvilluar afërsisht nga 60 deri në 80 orë mësimore.

Libri i punës për Upstream fillestar deri në para-mesatar përmbajnë seksionet e Fjalorit, Gramatikës Komunikimit, të Lexuarit, të Dëgjuarit dhe të Shkruajturit me një larmishmëri detyrash motivuese dhe ushtrimesh të vlefshme po ashtu edhe skriptet e ushtrimeve të të dëgjuarit.

Librat e Mësuesit për librat e studentëve përmbajnë hap pas hapi shënime mësimdhënieje, ide ekstra për aktivitetet opsionale si edhe çelësin e plotë të ushtrimeve në librin e studentit. Libri i testeve përmban teste vlerësimesh të fotokopjueshme po ashtu edhe një test semestral dhe test përfundimtar duke i lejuar mësuesit të vlerësojë progresin e studentëve gjatë gjithë kursit.