Tekstet (librat) 2

Aftësitë e komunikimit të botës reale.

Communicate është një kurs komunikimi prej dy librash i shkruajtur veçanërisht që të përmirësojë aftësitë e të dëgjuarit dhe të të folurit nëpërmjet aktiviteteve të prezantuara në video, të synuara për studentët e gjuhës angleze në nivelin B1. Të gjitha videot janë ndërtuar që tu sigurojnë studentëve praktikën më të mirë në sfidat që ata do të përballen në komunikimin e jetës së përditshme.

Kursi mbulon fusha si për shembull gjuha angleze në sferën personale, gjuha angleze në punë, anglishtja akademike si edhe anglishtja në një kontekst public ose social.

 

Komponentet:

  • Student’s Book/Course Book
  • Teacher’s Book
  • CD/DVD-ROM
  • DVD Video