Tekstet (librat) 7

Një seri praktike gramatike ndërkurrikulare prej tre nivelesh.

Prezantojmë Macmillan English Grammar In Context, një seri praktike gramatike prej tre nivelesh të cilat bëjnë një diferencë. Duke inkorporuar shembuj kontekstual në aktivitetet e praktikës së gramatikës, Macmillan English Grammar In Context është një libër gramatikor i cili mund të përdoret në klasë dhe për vetë studim.

 

Components

Student’s Book/Course Book
CD/DVD-ROM
Supplementary material