Tekstet (librat) 7

Libri Stars & Stripes for the Michigan ECCE synon nxënësit e nivelit mbi-mesatar që do të japin provimin ECCE të Michigan-it.

Tiparet kyçe:

tekste autentike leximi dhe dëgjimi  të bazuara në tematikë, të ndjekura nga detyra tip provimi.
Ushtrime leksikore që praktikojnë dhe aktivizojnë fjalorin po ashtu edhe kolokacionet, parafjalët si edhe shprehjet frazale.

Një varietet detyrash dëgjimi dhe të folurit që përforëcojnë aftësitë që nevojiten për provimin.
Seksionet gramatikore që mbulojnë të gjitha hapësirat kryesore gramatikore, plus një shtojcë gramatikore.
Seksione praktike provimi, që shërbejnë për të praktikuar fjalorin dhe gramatikën gjatë gjithë librit.
Analiza të detajuara kompozicioni si edhe modele për të gjitha tipet detyrave të shkrimit të vendosura për provimin e ECCE-së.

Komponentet:

  • Teacher's Book (overprinted)
  • Skills Builder
  • Skills Builder (Teacher's - overprinted)
  • Skills Builder Class Audio CDs (set of 3)
  • Test Booklet
  • Class Audio CDs (set of 3)
  • Interactive Whiteboard Software