Tekstet (librat) 8

Libri Stars & Stripes for the Michigan ECPE synon nxënësit e nivelit proficiency që do të japin provimin ECPE të Michigan-it.Kursi ndjek principet e nivelit C2 sipas Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencave.

Tiparet kyçe:

 • tekste autentike leximi  të ndjekura nga detyra tip provimi.
 • Ushtrime leksikore që praktikojnë dhe aktivizojnë fjalorin po ashtu edhe kolokacionet, parafjalët si edhe shprehjet frazale.
 • Një varietet detyrash dëgjimi dhe të folurit që përforëcojnë aftësitë që nevojiten për provimin.
 • Seksionet gramatikore që mbulojnë të gjitha hapësirat kryesore gramatikore, plus një shtojcë gramatikore.
 • Seksione praktike provimi, që shërbejnë për të praktikuar fjalorin, gramatikën, leximin, të folurit dhe të dëgjuarit gjatë gjithë librit.
 • Analiza të detajuara kompozicioni si edhe modele për të gjitha tipet detyrave të shkrimit të vendosura për provimin e ECPE-së.

 

 

Kompnentet:

 • Teacher's Book (overprinted)
 • Skills Builder
 • Skills Builder (Teacher's - overprinted)
 • Skills Builder Class Audio CD CD1
 • Skills Builder Class Audio CD CD2
 • Skills Builder Class Audio CD CD3
 • Test Booklet
 • Class Audio CDs (set of 6)
 • Interactive Whiteboard Software