Tekstet (librat) 5

Macmillan Essential Dictionary

Një referencë esenciale për klasën dhe shtëpinë,Macmillan Essential Dictionary ofron mbështetje të paçmueshme për ata të cilët dëshirojnë që të shkruajnë dhe flasin gjuhën angleze saktësisht. Ai vazhdon suksesin e Macmillan English Dictionary duke ia përshtatur karakteristikat e tijë unike nevojave të nxënësve të nivelit mesatar.

Fjalori bërthamë që nxënësit e nivelit mesatar kanë nevojë më shumë për anglishten e shkruar dhe të folur është theksuar në ngjyrë të kuqe, shpjeguar në detaje dhe i klasifikuar për shpeshtësi përdorimi. Përkufizime të qarta dhe të thjeshta, menu për navigim të thjeshtë, kuadratet e ndihmës si edhe seksionet e studimit të gjuhës kombinohen që ta bëjnë këtë fjalor jetik për mësimin e gjuhës.

Components

  • CD/DVD-ROM
  • Dictionary