Tekstet (librat) 12

In Company 3.0 siguron përmbajtje të përditësuar dhe të zgjeruar dhe e ndërton suksesin në botimet e mëparshme, duke e bërë atë kursin e gjuhës angleze favorit për profesionistët e mirënjihur të biznesit. Kursi paraqet material të bazuar në aftësitë e forta dhe  me pritshmëri të menjëhershme dhe të prekshme.Mësimet e shkurtra lehtësisht të arritshme fokusohen në prirjet kyçe të biznesit, aftësive të njerëzve dhe skenareve të përditëshme të jetës së biznesit si edhe demonstron aplikimin praktik të gjuhës funksionale në kontekstet e biznesit.

E re për këtë botim të tretë është një zgjedhje të mësuari online e saktë dhe kompakte për studentët dhe mësuesit. Libri i punës ndërveprues online i jep studentëve shancin për të praktikuar gjuhën online si edhe në lëvizje, dhe mësuesit mund të ndjekin progresin e studentëve nëpërmjet regjistrave automatikë.

Veç kësaj, qëndrat e studentit dhe mësuesit sigurojnë akses të lehtë karshi dëgjimit në klasë, përmbajtje gjithpërfshirëse në video, si edhe material shtesë të të nxënit duke përfshirë këtu burime të fotokopjueshme , teste dhe fleta pune.

Komponentet:

  • Student’s Book/Course Book
  • Teacher’s Book
  • Class Audio
  • CD/DVD-ROM