Tekstet (librat) 5

Welcome 1, 2 dhe 3 janë dizenjuar për fëmijët që janë duke mësuar anglisht në nivelin e shkollës fillore. Një grup i gjallërueshëm personazhesh i fton nxënësit të bashkohen në argëtim, ndërsa Masid, xhindi magjik, i transporton ata në vënde të reja dhe të bukura. Përqasja e zbutur e programit mësimor ju a bën të mundur nxënësve të përdorin anglishten në mënyrë efektive ndërsa janë duke zhvilluar të katër aftësitë gjuhësore – të dëgjuarit, të lexuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Libri i nxënësit si edhe libri i punës janë dizenjuar që të zhvillohen afërsisht në 80 deri në 100 orë mësimi.

Welcome Alphabet book i prezanton nxënësit me Alfabetin e gjuhës Angleze.

Komponentet:

 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD & My Alphabet Book)
 • Pupil's Book (+ My Alphabet Book & DVD Video PAL)
 • Pupil's Book (+ My Alphabet Book & DVD Video NTSC)
 • Teacher's Book
 • Workbook
 • My Alphabet Book
 • My Alphabet Book CD
 • Pupil's Audio CDs (Dialogues, Texts)
 • Pupil's Audio CDs (Songs, Alphabet, Play)
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • Picture Flashcards
 • Posters Set Set 1 Pack
 • Posters Set Set 2 Pack
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC
 • CD-ROMs (set of 4)