Kurse "Secondary"

Nivelet sekondare të kursit fillojnë me A2+ dhe zhvillojnë aftësitë e të studjuarit të pavarur të nxënësve, të menduarit kririk si edhe teknikat e provimeve.

Kursi përmban një program mësimor të qartë dhe të fortë të strukturave gramatikore që janë shumë të rëndësishme për personat që mësojnë gjuhën angleze duke e kombinuar atë me aspektet e metodave të gjuhës së parë. Ky kombinim i trajtimit të mësimdhënies së gjuhës së parë dhe të dytë u ofron nxënësve shancin që të zhvillojnë aftësitë gjuhësore që u janë mësuar folësve në gjuhën mëmë ndërsa janë duke mësuar dhe përmirësuar njohuritë e tyre gramatikore si edhe përdorimin korrekt të tyre. Strukturat gramatikore përforëcohen  me praktikë dhe testim të  hollësishëm të cilat sigurohen në kurs. Standardi që nxënësit priten të arrijnë në fund të kursit duhet tu a bëjë atyre të mundur që tu drejtohen provimeve finale me besim në vetvete si edhe ti pregatisi ata për studime të mëtejshme të gjuhës angleze, të përdorin anglishten në studimin e një lënde tjetër ose të përdorin anglishten në jetën e përditshme ose në vendin e punës.

Komponentet:

 • Audio CD
 • Dictionary
 • DVD-ROM
 • Flashcards
 • Grammar Practice Book
 • Posters
 • Pupil’s Book
 • Teacher’s Book
 • Teacher’s Guide & Webcode Pack
 • Workbook

Spark është një kurs i ri prej katër nivelsh për personat që janë duke studiuar anglisht në nivelin fillestar deri në nivelin mesatar. Çdo nivel përmban 8 module dhe është dizenjuar që të zhvillohet në 80 orë mësimore.

Komponentet:

 • Student's Book (+ ieBook)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Pack
 • Workbook
 • Workbook (+ ieBook)
 • Grammar Book - English Edition
 • Grammar Book Key - English Edition
 • Grammar Test Booklet - English Edition for Spark 1, 2 & 3!
 • Teacher's Resource Pack & Tests
 • Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
 • Test Booklet
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • My Language Portfolio
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook 

Access është një kurs prej 4 nivelesh i dizenjuar për personat që janë duke mësuar anglisht nga niveli fillestar deri në nivelin mesatar. Çdo nivel përmban 10 module dhe është dizenjuar që të zhvillohet në 80 orë mësimore.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Student's Audio CD)
 • Student's Book (+ Student's Audio CD & Grammar Book)
 • Student's Book (+ ieBook) - The Fisherman & the Fish Story - Lower Level!
 • Student's Book (+ ieBook) - Robin Hood Story - Upper Level!
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Pack
 • Workbook
 • Workbook (+ ieBook) - Robin Hood Story - Upper Level!
 • Grammar Book - English Edition
 • Grammar Book Key
 • Grammar Test Booklet - for Access 1-4
 • Teacher's Resource Pack & Tests
 • Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
 • Test Booklet
 • Student's Audio CD
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • My Language Portfolio
 • Interactive Whiteboard Software - The Fisherman & the Fish Story - Lower Level!
 • Interactive Whiteboard Software - Robin Hood Story - Upper Level!
 • ieBook - The Fisherman & the Fish Story - Lower Level!
 • ieBook - Robin Hood Story - Upper Level!