Kurse per te rinj dhe te rritur

Një kurs me këmbët në tokë për të motivuar studentët adoleshentë.

Motivate! Është një kurs prej katër nivelesh i mirë-balancuar për studentët e nëntë-vjeçares. Motivate përmban një përqasje të mirëllogaritur në mësimdhënien e gramatikës, fjalorit, shqiptimit si edhe të katër aftësive, me një theksim në aftësitë e përziera. Çdo libër studenti vjen me një liber dixhital në një DVD-ROM.

Komponentet:

 • IWB DVD-ROM
 • Student’s Book Pack
 • Teacher’s Book Pack
 • Workbook Pack

Një kurs frymëzues për adoleshentët.

New Inspiration e vazhdon suksesin e serive  Inspiration si edhe e sjell atë me përmbajtje të kohës, të re dhe të freskët. Ky kurs prej katër nivelesh i dërgon adoleshentët nga niveli fillestar në atë mesatar, duke evoluar gradualisht me studentët si edhe duke reflektuar nevojat dhe interesa e tyret në ndryshim. Seritë e reja kanë një përqasje të bazuar më shumë në detyra duke inkurajuar studentët që të fokusohen në reagimet e tyre personale karshi temave dhe teksteve, një  dizenjo e kohës dhe e përmirësuar, që përmban foto të reja dhe punë arti si edhe tregime fotografike të kohës. Ka një focus në diferencimin për klasat me aftësi të përziera, duke përfshirë shtrirjen e aktiviteteve në çdo mësim, fjalëformimin si edhe një theks më të madh në pavarësinë e studentit dhe vetëvlerësimit.

Komponentet:

 • Interactive Classroom
 • Practice Online
 • Student’s Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Test CD
 • Class Audio CD

 

Një kurs i gjallërueshëm për moshat e ndërmjetme.

Hot Spot është fokusuar në grupmoshën e ndërmjetme, duke lidhur hapësirën boshe ndërmjet nivelit mbi-fillor dhe atij 9-vjeçar. Hot Spot nxjerr maksimumin e identitetit në rritje të adoleshentëve të rinj nëpërmjet teksteve dhe tregimeve motivuese, ilustrimeve gjallëruese dhe fotografi që e bëjnë të nxënët sa më real. Çdo libër përmban shtatë module të bazuara tematike, secila e krijuar në tre mësime dyfaqëshe, një seksion përsëritjeje si edhe një mësim aftësish  Ekstra Speciale të Integruara. Kursi pason një program transparent mësimi gramatike duke ruajtur një balance me të lexuarit, të shkruajturit dhe të dëgjuarit në çdo mësim. Në çdo moment studentët inkurajohen që të personalizojnë dhe praktikojnë aftësitë e tyre të të folurit.

Komponentet:

 • Student’s Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD- ROM
 • Class Presentation Software
 • Tests

Gateway është kurs anglishteje i përgjithshëm prej pesë nivelesh i pasur akademikisht, I dizenjuar për të udhëhequr studentët adoleshentë drejt suksesit për provimet e lirimit ose të pranimit në universitet si edhe ti pregatisë ata për universitet dhe botën e punës.

 Komponentet:

 • Student’s Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM
 • Class Presentation Software
 • Online Extra Practice
 • Supplementary Material
 • Tests

Tempo është një kurs prej tre nivelesh për adoleshentët e rinj duke ofruar anglishte të natyrshme reale. Programi mësimor është zhvilluar në përputhje me Kuadrin e Përbashkët të referencave për Gjuhët dhe tregimet dhe tematikat reflektojnë zhvillimin vetjak të studentit. Gjendet një element i fortë visual që ta bëjë materialin të arritshëm dhe motivues, ndërsa programi mësimor i shumë anshëm sigurohet që studentët të kenë një themel të fortë në gramatikë, fjalor, komunikim, aftësitë si edhe kulturën.

Komponentet:

 • Student’s Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio CDs
 • CD-ROM
 • IWB-CD-ROM

Upload është një kurs i një niveli sekondar për personat që janë duke mësuar anglisht në nivelin fillestar. Seritë përmbajnë të nxënit aktiv të gjuhës angleze me një varietet tematikash gjallëruese të prezantuara në katër module të motivuara.

Komponentet:

 • Student's Book & Workbook (+ ieBook)
 • Teacher's Book
 • Test Booklet CD-ROM
 • Class Audio CD
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook 

Prime Time është një seri prej katër kursesh për të rinjtë ose të rriturit që janë duke mësuar gjuhën angleze nga niveli fillestar deri në nivelin mbi-mesatar. Seritë kombinojnë të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet tematikash gjallëruese të prezantuar në module të tematike.

Komponentet:

 • Student's Book (+ ieBook)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Pack
 • Workbook & Grammar Book
 • Teacher's Resource Pack CD-ROM
 • Student's Audio CDs (set of 2)
 • Class Audio CDs (set of 4)
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook 

On Screen është një seri prej tre kursesh për personat që janë duke mësuar anglisht nga niveli mesatar deri në nivelin mbi-mesatar. Seritë kombinojnë të nxënit aktiv të gjuhës angleze me një varietet tematikash gjallëruese të prezantuara në module tematike.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Writing Book & ieBook)
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Writing Book & Writing Book Key)
 • Workbook & Grammar Book
 • Writing Book
 • Writing Book Key
 • Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
 • Test Booklet
 • Student's Audio CDs (set of 2)
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook 

Click On është një kurs prej pesë nivelesh  dhe përmban pesë module çdonjëri për personat që janë duke mësuar anglisht nga një nivel total fillestar deri në nivelin mesatar. Me ngjyra të plota, kursi kombinon të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet tematikash gjallëruese të prezantuara në orë mësimore tematike. Programi mësimor i mirëorganizuar i tij promovon zhvillimin gradual të të katër aftësive gjuhësore që ju nevojiten personave që të komunikojnë efektivisht në gjuhën angleze. Afrimi ndër-kulturor i kursit stimulon interesin e nxënësve duke u fokusuar në motivimin e tyre nëpërmjet temave të përzgjedhura me shumë kujdes. Libri i studentit si edhe libri i punës janë dizenjuar që të zhvillohen afërsisht nga 80 deri në 100 orë mësimore për çdo nivel.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Student's Audio CD)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Workbook
 • Workbook (Teacher's - overprinted)
 • Workbook Key
 • Workbook Audio CD
 • Test Booklet
 • Student's Audio CD
 • Class Audio CDs (set of 2)
 • Listening Tests Audio CD - for Click On Starter, 1 & 2

Blockbuster është dizenjuar për nxënësit që janë duke mësuar anglisht nga niveli fillestar deri në niveli mesatar. Seritë pasojnë principet e Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencave për Gjuhët si edhe kombinojnë të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet temash gjallëruese të prezantuara në module tematike.

 

Komponentet:

 • Student's Book (+ Student's Audio CD)
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Board Games & Posters)
 • Workbook & Grammar Book
 • Workbook
 • Test Booklet
 • Test Booklet CD-ROM
 • Student's Audio CD
 • Class Audio CDs (set of 4)
 • My Language Portfolio
 • CD-ROM
 • DVD-ROM 

Seria Enterprise është dizenjuar për personat që mësojnë anglisht në nivelin sekondar.

Enterprise 1 dhe Enterprise 2 përmbajnë katër module dhe janë dizenjuar për personat që mësojnë anglisht në nivelin e hershëm sekondar. Kursi fokusohet në zhvillimin gradual të katër aftësive gjuhësore – të dëgjuarit, të lexuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Libri i studentit si edhe libri i punës janë dizenjuar që të zhvillohen afërsisht nga 80 deri në 90 orë mësimore

 

Komponentet:

 • Student's Book (+ Student's Audio CD)
 • Teacher's Book
 • Workbook
 • Grammar Book - English Edition
 • Grammar Book (Teacher's) - English Edition
 • Test Booklet with Key
 • Student's Audio CD
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC 

Seria është dizenjuar posaçërisht për studentët nga nivel total fillestar deri në nivelin mesatar. Çdo libër përmban pesë module dhe siguron pregatitje sistematike në katër aftësitë gjuhësore – të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruajturit, të kërkuara në këto nivele. Libri i studentit dhe libri i punës janë dizenjuar për tu zhvilluar afërsisht nga 60 deri në 80 orë mësimore.

Libri i punës për Upstream fillestar deri në para-mesatar përmbajnë seksionet e Fjalorit, Gramatikës Komunikimit, të Lexuarit, të Dëgjuarit dhe të Shkruajturit me një larmishmëri detyrash motivuese dhe ushtrimesh të vlefshme po ashtu edhe skriptet e ushtrimeve të të dëgjuarit.

Librat e Mësuesit për librat e studentëve përmbajnë hap pas hapi shënime mësimdhënieje, ide ekstra për aktivitetet opsionale si edhe çelësin e plotë të ushtrimeve në librin e studentit. Libri i testeve përmban teste vlerësimesh të fotokopjueshme po ashtu edhe një test semestral dhe test përfundimtar duke i lejuar mësuesit të vlerësojë progresin e studentëve gjatë gjithë kursit.

Seria është dizenjuar posaçërisht për studentët nga niveli mesatar deri në Proficiency. Çdo libër përmban pesë module si edhe siguron një pregatitje sistematike në të katër aftësitë gjuhësore – të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruajturit, të gjitha të kërkuara në këto nivele. Libri i studentit si edhe libri  i punës janë dizenjuar që të zhvillohen afërsisht nga 100 deri në 120 orë mësimore.

Librat e punës për Upstream të nivelit Mesatar deri në nivelin Proficiency përmbajnë dhjetë mësime të motivuara me një varietet detyrash reale dhe sfiduese si edhe ushtrime të ndara në seksione të qarta për Fjalorin, Gramatikën, të Dëgjuarit, të Folurit dhe të Shkruajturit po ashtu edhe skriptet e të gjithë ushtrimeve të të Dëgjuarit.

Libri i punës për Upstream të nivelit mesatar përmban dy pjesë. Pjesa A përmban seksionet e Fjalorit, Gramatikës, Komunikimit, të Lexuarit, të Dëgjuarit dhe të Shkruajturit me një varietet detyrash motivuese si edhe ushtrimesh të vlefshme. Pjesa B është një supplement i kompletuar gramatikor, që përmban një prezantim të qartë të teorisë si edhe praktikë sistematike të gramatikës së trajtuar brenda kursit.

Librat e Mësuesit për librat e Studentëve përmbajnë hap pas hapi shënime mësimdhënieje, ide ekstra për aktivitete opsionale, çelësin e plotë të ushtrimeve në librat e studentit si edhe skriptet e ushtrimeve të të dëgjuarit.Librat e Mësuesit për librat e Punës përmbajnë përgjigjet e mbishkruajtura në faqet përkatëse të librave të Punë të Studentit.

 Libri i testeve përmban teste vlerësimesh të fotokopjueshme po ashtu edhe një test semestral dhe test përfundimtar duke i lejuar mësuesit të vlerësojë progresin e studentëve gjatë gjithë kursit

 

Komponentet:

 • Student's Book (+ Student's Audio CD)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Book (+ Test Booklet CD-ROM)
 • Workbook
 • Workbook (Teacher's - overprinted)
 • Workbook Key
 • Test Booklet with Key
 • Test Booklet CD-ROM
 • DVD Activity Book
 • Student's Audio CD
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • My Language Portfolio
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC
 • Interactive Whiteboard Software 

Forum është një kurs sekondar modular për personat që mësojnë anglisht në nivelin mbi-mesatar (niveli B2 sipas CEF). Kursi kombinon të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet temash gjallëruese në module të motivuara. Bazuar në kërkimet e kryera për seritë Ëishes, Forum i pregatit studentët për provimet Cambridge ESOL, FCE po ashtu edhe provime të tjera të këtij niveli.

 

Komponentet:

Student's Book (+ ieBook)
Teacher's Book
Workbook
Test Booklet - for Forum 1 & 2
Class Audio CDs (Student's Book & Workbook - set of 6)
Interactive Whiteboard Software
ieBook 

Wishes B2.1 është një kurs sekondar modular për personat që mësojnë gjuhën angleze në nivelin mbi-mesatar (niveli B2.2 sipas CEF). Kursi kombinon të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet temash gjallëruese në module të motivuara si edhe i pregatit studentët për provimet Cambridege ESOL, FCE ashtu edhe për provime të tjera të këtij niveli.

Wishes B2.2 është një kurs sekondar modular për personat që mësojnë gjuhën angleze në nivelin mbi-mesatar (niveli B2.2 sipas CEF). Kursi kombinon të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet temash gjallëruese në module të motivuara si edhe i pregatit studentët për provimet Cambridege ESOL, FCE ashtu edhe për provime të tjera të këtij niveli.

 

Komponentet:

 • Student's Book (+ ieBook)
 • Teacher's Book (overprinted)
 • Workbook
 • Workbook (+ ieBook)
 • Workbook (Teacher's - overprinted)
 • Workbook Audio CDs (set of 4)
 • Test Booklet
 • Class Audio CDs (set of 5)
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook 

I pasur me informacion, i mbushur me përmbajtje të përfshirë intelektualisht, Global u siguron studentëve të mësojnë nëpërmjet anglishtes dhe rreth anglishtes në formën më ndërkombëtare të sajë.

Global është një kurs i vërtetë multimedial me një varietet komponentësh dixhital totalisht të integruar në strukturën e tijë. Librat e printuar me shumë stil janë pasqyruar nga versione dixhitale për tabela interactive.Libri i punës elektronik u siguron studentëve që të marrin kontrollin e proçesit të të nxënit sipas ritmit të tyre, kudo dhe kurdo që atyre u përshtatet. Të gjitha këto tipare kombinojnë që tu sigurojnë të dyve, mësuesit dhe nxënësit më të mirën e gjithë botës.

Komponentet:

 • Student’s Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM
 • Class Presentation Software
 • eWorkbook

Mësimdhënia e thjeshtuar.

Straightforëard është një kurs i plotë aanglishteje të përgjithshme prej gjashtë nivelesh. Ideal për mësuesit që janë duke parë për një kurs për të rritur lehtësisht të përdorshëmdhe fleksibël. Ai siguron përqasjen më të përshtatëshme metodologjike karshi çfarë është duke u mësuar duke rezultuar në balancing perfekt të aftësive dhe punës me gjuhën.

Për praktikë ekstra online për studentët tuaj hidh një sy burimit të ri në Straightforward Practice Online. Këto dy kurse online sigurojnë burime të dizenjuara me kujdes për të mbështetur Straightforëard para-mesatar si edhe Straighforëard mesatar.

Komponentet:

 • Student’s Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM
 • Class Presentation Software
 • Online Extra Practice

Krijuar nga mësuesit për mësuesit.

New Inside Out merr të gjitha aspektet më të mira të serive origjinale, duke përfshirë këtu edhe theksimin mbi personalizimin dhe kuptimin si edhe shton një sërë karakteristikash të reja.

Sue Kay dhe Vaughan Jones janë kthyer prapë në klasë për të shkruajtur këtë edicion të ri, duke punuar me mësuesit dhe studentët për të zbuluar ekzaktësisht çfarë funksionon në botën reale. Tashmë një kurs i plotë prej gjashtë nivelesh, ai është një nga kurset e përgjithshme të gjuhës angleze më ngacmuese dhe  të përshtatëshme.

Strukturimi i ushtrimeve të personalizuara të të nxënit do të thotë që gjithçka është e integruar: gramatika, gjuha, aftësitë e të folurit dhe të shkruajturit të gjitha lidhen së bashku. Mësuesit mund të kenë akses në një pasuri materialesh dhe idesh që e bëjnë gjuhën angleze frymëzuese për të dhënë mësim dhe për të nxënë.

Konponentet:

 • Student’s Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM
 • Class Presentation Software
 • DVD Video
 • Online Extra Practice
 • Content for LMS/VLE

Një kurs fleksibël i përgjithshëm për të rriturit dhe të rinjtë.

Move, ndërmerr një përqasje të bazuar në zbulim karshi leksikut dhe gramatikës, me një theks në përvetësimin e  gjuhës së komunikimit dhe praktikës. Çdo nga tre modulet e bazuara tematike për nivel përmbajnë 15 orë materiali bërthamë dhe mund të zgjerohet lehtësisht duke përdorur materialet shtesë në librin e mësuesit si edhe në CD-ROM. Kjo e bën Move kursin ideal për përdorim në kurse të shkurtra intensive po ashtu edhe në kurse më të gjata me orë mësimdhënieje më të pakta.

Components

 • Student’s Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD.DVD-ROM