HAUniv Tests (Hellenic American University tests) BCCE/ALCE

HAUniv - Hellenic American University BCCE – B1/ALCE – C1

Permes AEAfE - American European Alliance for Education, ne ofrojme Basic Communication Certificate in English (BCCE™) ne nivelin B1 dhe Advanced Level Certificate in English (ALCE ne nivelin C1. Keto provime jane zhvilluar nga Hellenic American University, I themeluar ne Manchester, New Hampshire, SHBA dhe bashke me provimet e Universitetit te Michigan, formojne nje game provimesh duke i cuar kandidatet nga niveli B1 ne C2.

Basic Communication Certificate in English (BCCE™)

BCCE™ ofron certifikim qe zoteruesi i tyre te mund te komunikoje ne nivelin B1 ne Anglisht, ashtu sic parashtrohet nga Kuadri i Perbashket Europian i Referencave (CEFR). Perfshin 4 pjese: Degjimin, nje pjese per Gramatiken, Fjalorin (GVR), shkrimin dhe leximin.
BCCE™ eshte i pershtatur shume mire per adoleshentet dhe te rriturit  qe deshirojne te demostrojne qe mund te manaxhojne ne menyre te suksesshme detyra themelore komunikuese ne Anglisht, por qe mund te mos jene akoma gati per nje provim gjuhe ne nivel mbi mesatar. Kandidatet e suksesshem ne provimin e BCCE™ marrin nje certifikate e cila dokumenton nivelin e tyre te Anglishtes per qellime arsimore, pune, publike apo personale.

Me shume informacion mbi formatin dhe permbajtjen e BCCE mund te gjendet ne faqen e Hellenic American University (linku: http://www.hauniv.us/?i=hau-uni.en.test-development).

Advanced Level Certificate in English (ALCE™)

Provimi Advanced Level Certificate in English (ALCE™), eshte nje promin i standartizuar per kandidatet te cilet kerkojne certifikim ne nje nivel te avancuar te aftesive te tyre ne Anglisht. Provimi eshte matur nga Kuadri i Perbashket Europian i Referencave (CEFR) si provim qe pasqyron permbajtjen dhe veshtiresine e nivelit C1. Megjithate, kandidati i pershtatshem per provimin duhet te kete njohuri te Anglishtes ne nivel te avancuar.

ALCE zhvillohet dhe korrigjohet ne perputhje me standartet me te larta nderkombetare te matjes se arsimit. Aftesia komunikuese e testeve te ALCE eshte ne te katerta aftesite: lexim, shkrim, degjim dhe ne te folur. Permban gjithashtu pjese te cilat ne menyre specifike testojne pjesen e gramatikes dhe fjalorit. Provimi fokusohet kryesisht ne qellimet arsimore dhe profesionale (pune) te pershtatshme per kete nivel, dhe kjo reflektohet ne permbajtjen dhe detyrat e provimit. Kandidatet e suksesshem ne provimin e ALCE marrin certifikate e cila dokumenton nivelin e tyre ne Anglisht per qellime arsimore, pune, publike apo personale.

Me shume informacion mbi formatin dhe permbajtjen e ALCE mund te gjendet ne faqen e Hellenic American University (linku:  http://www.hauniv.us/?i=hau-uni.en.test-development).